Mynegai Prisiau Tai y DU

Defnyddiwch y teclyn chwilio i weld tueddiadau prisiau tai yn y DU:

chwilio mynegai prisiau tai y DU

Mynegai cyfredol

O Ragfyr 2020, £251,500 yw pris tŷ cyfartalog yn y DU, ac mae’r mynegai yn sefyll ar 131.91. Mae prisiau eiddo wedi codi gan 1.2% o’i gymharu â’r mis blaenorol, ac wedi codi gan 8.5% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Am y Mynegai Prisiau Tai

Mae Mynegai Prisiau Tai y DU yn defnyddio data gwerthiannau tai o Gofrestrfa Tir EM, Cofrestri’r Alban, a Gwasanaethau Tir ac Eiddo Gogledd Iwerddon ac fe’i cyfrifir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae’r mynegai’n defnyddio dull ystadegol, a elwir yn fodel atchweliad hedonig, ar gyfer y ffynonellau data amrywiol ar brisiau a nodweddion eiddo i gynhyrchu amcangyfrifon o’r newid yn y prisiau tai ar gyfer pob cyfnod.

Cyhoeddir y mynegai bob mis, gyda ffigurau Gogledd Iwerddon yn cael eu diweddaru bob chwarter.

Cynghorir y gall nifer isel o drafodion gwerthu mewn rhai awdurdodau lleol arwain at anwadalrwydd yn yr amcangyfrifon ar y lefelau hyn. Dylid dadansoddi ardaloedd daearyddol gyda nifer isel o drafodion gwerthu yng nghyd-destun eu tueddiadau mwy hirdymor yn hytrach na chanolbwyntio ar symudiadau misol. Ceir rhagor o fanylion ar ein tudalen cyfarwyddyd am ein data a’u hansawdd.

Mae data hanesyddol o fewn y teclyn hwn yn ddata deilliedig. O dan Fynegai Prisiau Tai y DU, mae data ar gael o 1995 ar gyfer Cymru a Lloegr, o 2004 ar gyfer yr Alban ac o 2005 ar gyfer Gogledd Iwerddon. Mae ôl-gyfres hirach wedi deillio trwy ddefnyddio llwybr hanesyddol Mynegai Prisiau Tai y Swyddfa Ystadegau Gwladol i lunio cyfres sy’n mynd yn ôl i 1968.

Cymorth a chefnogaeth

Ceir canllaw defnyddwyr ar gyfer y gwasanaeth hwn, a gallwch ddarllen rhagor am ddata cysylltiedig â Mynegai Prisiau Tai y DU. I gael rhagor o gymorth, anfonwch ebost atom.

Lawrlwytho Data’r Mynegai Prisiau Tai

Gan ddefnyddio’r teclyn chwilio gallwch nodi is-set benodol o ddata mynegai prisiau tai sydd o ddiddordeb ichi, ac yna ei lawrlwytho. Os hoffech lawrlwytho holl ddata Mynegai Prisiau Tai y DU ar ffurf wedi ei gwahanu ag atalnod, gweler tudalen adroddiadau Mynegai Prisiau Tai y DU.

Data Cysylltiedig Mynegai Prisiau Tai y DU

Rydym yn cyhoeddi’r data hwn ar ffurf data cysylltiedig, gan anelu at radd pum seren.

I roi cynnig ar eich ymholiadau eich hunain yn erbyn ein cyhoeddiadau data cysylltiedig, defnyddiwch y ffurflen ymholiad SPARQL. Mae rhai ymholiadau enghreifftiol wedi eu cynnwys gyda’r ffurflen, a gallwch gynhyrchu allbwn mewn amrywiaeth o ffurfiau gwahanol.

Os hoffech weld, a rhedeg, yr ymholiad SPARQL a ddefnyddir i gynhyrchu’r adroddiad a grëwyd yn y teclyn chwilio, defnyddiwch y botwm dangos ymholiad SPARQL.

Newidiadau i ddaearyddiaeth yr awdurdod lleol Ebrill 2020

Gwneir newid i ddaearyddiaeth rhai o’r awdurdodau lleol yng nghyhoeddiad Chwefror 2020 (dyddiad cyhoeddi 22 Ebrill 2020). Mae’r newidiadau yn unol â’r diweddariadau a roddwyd gan ONS Geography. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Bydd Bournemouth (E06000028), Christchurch (E07000048) a Poole (E06000029) yn uno i greu awdurdod lleol newydd "Bournemouth, Christchurch a Poole" (E06000058).
  • Bydd Dwyrain Dorset (E07000049), Gogledd Dorset (E07000050), Purbeck (E07000051), Gorllewin Dorset (E07000052) a Weymouth a Portland (E07000053) yn uno i greu awdurdod lleol newydd "Dorset" (E06000059).
  • Bydd Taunton Deane (E07000190) a Gorllewin Gwlad yr Haf (E07000191) yn uno i greu awdurdod lleol newydd "Gorllewin Gwlad yr Haf a Taunton" (E07000246).
  • Bydd Forest Heath (E07000201) a St Edmundsbury (E07000204) yn uno i greu awdurdod lleol newydd "Gorllewin Suffolk" (E07000245).
  • Bydd Arfordir Suffolk (E07000205) a Waveney (E07000206) yn uno i greu awdurdod lleol newydd "Dwyrain Suffolk" (E07000244).
  • Bydd mân newid i ffin dosbarth awdurdod lleol ar gyfer Dinas Glasgow; bydd ei god daearyddiaeth yn newid o S12000046 i S12000049.
  • Bydd mân newid i ffin dosbarth awdurdod lleol ar gyfer Gogledd Swydd Lanark; bydd ei god daearyddiaeth yn newid o S12000044 i S12000050.

Yn dilyn hyn, yng nghyhoeddiad Ebrill 2020 (i’w gyhoeddi ar 17 Mehefin 2020) gwneir y newid canlynol:

  • Bydd Dyffryn Aylesbury (E07000004), Chiltern (E07000005), De Bucks (E07000006) a Wycombe (E07000007) yn uno i greu awdurdod lleol newydd "Swydd Buckingham" (E06000060).

Mae manylion llawn yr ardaloedd daearyddol yr effeithir arnynt i’w gweld yn y cofnod newidiadau.

Darperir cysylltau i ffynonellau eraill o ddata agored o dan y Drwydded Llywodraeth Agored (Y Swyddfa Ystadegau Gwladol) a’r Drwydded Data Agored (yr Arolwg Ordnans). Nid yw Cofrestrfa Tir EM yn gyfrifol am gynnwys neu ddibynadwyedd unrhyw wefannau cysylltiedig.

Manylion cysylltu

Ebost data.services@landregistry.gov.uk
Ffôn 0300 006 0478
Ffurflen gysylltu

Problem neu awgrym? Bydd eich adborth yn ein helpu i wella’r gwasanaeth hwn.